Emócia je hlavným zdrojom každej zmeny - vedomia. Bez emócie nie je možné zmeniť tmu na svetlo ani apatiu na pohyb.Carl Gustav Jung

Podnikové vzdelávanie

„Každý, kto sa prestane učiť, je starý, nech mu je 20 alebo 80. Každý, kto sa učí stále, zostáva mladý. To najlepšie je zostať v živote mladý“(Foot, Hook, 2002).

Podnikové vzdelávanie zabezpečuje systematické prehĺbenie a rozšírenie pracovných schopnosti zamestnancov, zvyšuje rozsah ich použiteľnosti a umožňuje im sebarealizáciu ako jednu z výhod zamestnávateľa.

Zámerom je modifikovať postoje a kompetencie zamestnancov a tým dosahovať efektívny výkon v oblasti, v ktorej pôsobia.

Vzdelávanie v oblasti soft skills podporuje u zamestnancov rozvoj sociálnych kompetencií v medziľudských pracovných vzťahov podľa potrieb organizácie.

Z možných tém vyberáme:

 • Efektívne pracovné vzťahy
 • Motivácia k pracovnému výkonu
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Prevencia proti vyhoreniu
 • Vedenie kritických rozhovor
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebariadenie
 • Delegovanie a kontrola

Vzdelávanie v oblasti hards skills podporuje u zamestnancov rozvoj kľúčových kompetencií pre odborný pracovný výkon podľa potrieb organizácie.

Z možných tém vyberáme:

 • Marketing nákupu
 • Zvyšovanie ekonomického povedomia
 • Manažment zmeny
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Koncepcie vedenia
 • Skupiny senzitivity (zážitkové skupiny)

Cieľom zážitkových skupín jezlepšenie interpersonálnych a intrapersonálnych charakteristík účastníkov, väčšia senzitívnosť v medziľudských kontaktoch, ako aj korekcia postojových kvalít a iracionálnych presvedčení.

Skupiny sú vhodné pre osobnostný rozvoj manažérov, vedúcich tímov ako aj podporu efektívnej tímovej práce.

Poradenstvo a psychoterapia zameraná na človeka (PCA)

...nielen môžeme, ale dokonca musíme rozprávať, ak nechceme ignorovať podstatné faktory svojej duše (Freud, In: Schmidbauer, 2008).

Poradenstvo a psychoterapia zameraná na človeka predstavuje proces, ktorý umožní jednotlivcovi skúmať a spoznávať svoj individuálny vnútorný svet, prežívať a nanovo transformovať vlastné zraňujúce a škodlivé skúsenosti v bezpečnom a starostlivom prostredí.

Pomáha jednotlivcovi prebudovať predstavu o sebe a optimalizovať vlastnú psychickú adaptáciu.

Spôsob práce poradkýň vychádza z humanistického Prístupu zameraného na človeka, vytvoreného C.R. Rogersom. Prístup umožňuje zmenu, ktorá vedie ku korekcii emócií, správania a myslenia. Súčasne podporuje osvojenie si účinnejších a efektívnejších spôsobov ako zvládať vzťahy a kontakty s druhými.

V poradenstve vám pomôžeme zvládnuť:

 • vzťahové problémy
 • školské a pedagogické ťažkosti
 • pracovné problémy
 • pocity zlyhania, zranenia a menejcennosti
 • ťažkosti pri výchove detí
 • úzkosti a obavy
 • depresívne nálady a myšlienky
 • náhle straty a nečakané záťažové situácie

Cenník:

Individuálna konzultácia: 25,-€ / 50 minút

Opakovaná konzultácia: 20,-€ / 50 minút

Koučing

Možno, že to viete, alebo si myslíte, že to viete, prípadne to iba nejasne tušíte. Vedieť to nemusíte. Kouč vám pomôže odkryť vaše možnosti zlepšenia (Suchý, Náhlovský, 2007).

Koučing predstavuje metódu rozvoja pracovného a osobného potenciálu človeka alebo skupiny ľudí. Pomáha odstraňovať bariéry, ktoré brzdia rozvoj a tým podporuje napĺňanie osobných a profesionálnych rozhodnutí jednotlivca.

Zvyšuje u koučovaného vnímanie reality a pomáha mu pri rozvinutí realistickejšieho náhľadu na problém a možnosti jeho riešenia.

Príklady možných tematických okruhov koučinku:

 • Podpora pred dôležitými rozhodnutiami
 • Dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným a profesionálnym životom
 • Prevencia a odbúranie symptómu „burnout“
 • Preverenie vlastných tendencií vnímania, správania a tvorby úsudku
 • Komunikácia a interakcia s ostatnými (kolegami, nadriadeným, spolupracovníkmi...)
 • Spracovanie štrukturálnych zmien (prepúšťanie pracovníkov, riadená zmena v organizácii...)

Cenník:

Individuálny koučing: 50,-€ / 50 minút

Skupinový koučing: 60,-€ / 50 minút

Supervízia

Ak sledujeme výskumy o riadení, zistíme, že nevieme reagovať na skutočnosť, že úspešných vedúcich počtom prevyšujú tí neúspešní (Dědina, Cejthamr, 2005).

Supervízia predstavuje formu poradenstva v kontexte organizácie, ktorá umožňuje jednotlivcom, tímom alebo skupinám analyzovať vlastnú profesionálnu aktivitu. Pomocou supervízora sa supervidovaní zaoberajú konkrétnymi otázkami bežného pracovného dňa.

Pomáha k vytvoreniu odstupu, ujasnenia si očakávaní, pochopeniu silných a slabých stránok jednotlivca a tým podporuje optimálny a profesionálny výkon zastávanej pracovnej role.

V súčasnosti povinnosť supervízie priamo vyplýva pre:

 • pracovníkov detských domovov a krízových centier (Zákon č.305/2005 z.z., Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele)
 • pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 z.z., Zákon o sociálnych službách)


Supervíziu možno indikovať v nasledujúcich nastaveniach:

 • Individuálna supervízia
 • Skupinová a tímová supervízia

Cenník:

Individuálna supervízia: 30,-€ / 50 minút

Skupinová supervízia: 35,-€ / 50 minút

Články

O nás

Tím spoločnosti Empaty s.r.o. tvoria experti, ktorí disponujú:

 • etickým prístupom k ľuďom
 • kľúčovými kompetenciami získanými v dlhodobých výcvikoch
 • skúsenosťami z manažérskeho a výskumného prostredia


Pozvánky na aktuálne kurzy a prednášky

Tréning rodičovských zručností / 18.10.2014 Prednáška - Detský vzdor / 15.03.2014 Tréning empatie pre rodičov / 23.11.2013 Výchovná komunikácia / 28.09.2013

Kontaktujte nás

EMPATY, s. r. o.
S.Sakalovej 190
Bytča 014 01

Telefón: +421 911 509 048

IČO: 36 430 897

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 16254/L